Pentecoste

五旬節,喺猶太教入面叫沙夫幼特節,又或者叫做週日節七七節收穫節新果實節。而五旬節係基督教叫法,即係話復活節之後第七個星期日英國多數叫聖靈降臨節