房屋及規劃地政局

房屋及規劃地政局英文Housing, Planning and Lands Bureau)係香港特別行政區政府嘅前決策局,專責香港嘅房屋事務、城市規劃土地利用,2007年改組之後,呢個局嘅功能由運輸及房屋局發展局取代。

歷任首長 編輯

房屋 規劃地政
房屋司
 • 黎保德(1973年—1977年)
 • 施恪(1977年6月1號─1980年5月14號)
 • 廖本懷(1980年5月15號─1985年2月10號)
 • 霍德(1985年2月─8月)
 • 杜迪(1986年4月─1988年3月31號)
 • (1988年4月1號─1994年12月14號期間,呢個職位取消咗)
 • 黃星華(1994年12月15號─1997年6月30號)
房屋局局長
 • 黃星華(1997年7月1號─2002年4月12號)
環境司
 • 盧秉信(1973年6月─1976年6月)
 • 鍾信(1976年9月─1981年8月)
地政工務司
規劃環境地政司
 • 班禮士(1989年9月1號─1992年3月31號)
 • 伊信(1992年4月1號─1995年5月)
 • 梁寶榮(1995年5月15號─1997年6月30號)
規劃環境地政局局長
 • 梁寶榮(1997年7月1號─1998年11月14號)
 • 蕭炯柱(1999年1月21號─1999年12月31號)
規劃地政局局長
 • 蕭炯柱(2000年1月1號—2001年6月30號)
 • 曾俊華(2001年7月16號─2002年6月30號)
房屋及規劃地政局局長
 • 孫明揚(2002年7月1號—2007年6月30號)
房屋及規劃地政局(房屋)兼房屋署署長
 • 梁展文(2002年7月1號─2005年11月29號)
 • 陳鎮源(2006年1月3號—2007年6月30號)
房屋及規劃地政局常任秘書長(規劃及地政)

轄下部門 編輯

參考 編輯