DC漫畫DC Comics)係美國一間漫畫出版公司,1934年開張,依家佢係華納兄弟旗下公司。

DC漫畫

DC漫畫出名角色包括超人蝙蝠俠神奇女俠閃電俠綠燈俠等等。