Talk:商 (國)

加討論
There are no discussions on this page.

維基應該要修正一下商的開段,太西方政治正確了,在2000年之後聯合國已經定性商是一個正確的文字史了! 如果維基再不改正這類舊習,遲早被國內的百度等百科所取代!

  • 呢位老友,首先你知唔知呢度叫粵文維基呢?況且,你講嘅嘢前後亦唔拉更噃。--Meracritus (傾偈) 2018年9月16號 (日) 03:30 (UTC)
返去版面「商 (國)」。