Talk:扎瓦希里

Active discussions

建議改名

呢位人名嘅Zawahiri嘅讀音有得講,因為個「瓦」字用喺帶 [-wa-] 或 [-ua-] 或 [-va-] 音人名好明顯有北話化嘅嫌疑。我建議直接用全名:「艾曼·扎華希里」。--PQ77wd (傾偈) 2018年7月6號 (五) 07:34 (UTC)

  • 【反對】呢條友比較出名,粵語新聞都叫開扎瓦希里好多年,無謂改。不過我唔反對加 艾曼 兩個字。
另外,唔使加點掛?其實我唔係好清楚幾時寫點幾時唔寫。個人做法唔鍾意寫,因為我覺得呢個點符號古古怪怪,有時半角有時全角,有啲人又鍾意用小數點或句號代替,所以我索性所有人名翻譯一律唔加點。--Roy17 (傾偈) 2018年7月6號 (五) 08:09 (UTC)
Return to "扎瓦希里" page.