Talk:淡米爾文

Active discussions

考慮改名

建議呢篇嘢改名做「淡米爾文」,跟星加坡嗰邊翻譯,因為「泰米爾」呢個名其實習非成是,喺佢哋嘅語言入面,開頭嘅t係唔送氣,所謂「泰米爾」應該係英文間接翻譯。臺灣嘅「坦米爾」,個「坦」字唔合粵音,因為佢哋語言入面係以-m收尾。星洲嗰邊有印度文化融匯,接續過呢隻語言,所以佢哋嘅譯音準過中國,兼且星洲語言音系同粵語相似啊。另,淡米爾文榮獲「印度古典語言」,嗰字尾改爲「文」。--S7w4j9 (傾偈) 2014年3月29號 (六) 17:33 (UTC)

贊成。【粵語文學大使殘陽孤侠粵維辭典起錨! 2014年3月29號 (六) 19:48 (UTC)
我唔反對。如果星洲人(尤其講粵語嗰班)普遍用呢個名,改名就成理,因為Tamil話係星洲法定語言之一。另外,對以上幾點,有啲補充/更正:
  • 星洲唔單只「接觸」過Tamil話,直情將佢列作法定語言!
  • 星洲語音同粵語相似?唔係啩?星洲有~75%華人,~20%馬拉人。而華人當中,多數人以閩南話為母語(其中唔少人都識粵語,但係唔係以粵語為母語),口語同臺灣更近(臺灣人多數講閩南話為母語,甚少識粵語),同粵語有唔細嘅差異。閩南話、馬拉話都有唔送氣嘅清音/t/同埋濁音/d/;粵語就無後者,而且有送氣嘅清音[th],同唔送氣嘅[t]對比。
(傾偈) 2014-03-31T01:26:10+00:00
我認為星洲嘅語言個音韻類似咖。其實我係知道星洲多人講閩南話(有啲閩臺人至今唔忿,因為唔係推普──講華語運動,星洲可能就會似香港噉成為閩南話嘅文化中心、輻射點),雖然閩南話同粵語差異幾大,不過點講都好都似過北話(睇下家下大陸譯乜,香港就佢翻成傳統字……),畢竟粵客閩喺屬南部漢語群,呢三門語言共同特徵比如-p -t -k -m -n -ng嘅分野(閩南多個-h呢個混合入聲,應係宋以降漢語音韻演變痕跡),無顎化(呢個幾重要,試諗下將ki kʰi gi xi變成tɕi tɕʰi dʑi ɕi之類嘅北方話喺翻譯外文時個譯音會幾唔同南部三語?呢個北方話包括官話及中部漢語群,當然有啲地方無顎化),聲調上基本分曬陰陽,當然具體調值調型會唔同。所以我覺得客閩二語嘅譯音可以參攷,何況粵語算係海外唐人「官話」。
至於閩南語嘅濁塞音,佢哋倂唔係直接繼承自中古全濁聲母,而係後期明、泥、疑三母塞化形成,呢個睇情況譯要注意(睇埋原語言嘅音標對住譯,遇到佢哋將m- n- ng-之類嘅音譯成b- d- g-,我哋另譯成粵音──其實亦可不必,星馬呢啲唐人地區可以將啲名當由來已久嘅唐名來直接用)。--S7w4j9 (傾偈) 2014年3月31號 (一) 04:20 (UTC)

對外連結有變 (2019年2月)

各位編輯仝人:

我啱啱救返淡米爾文上面嘅 1 個對外連結。麻煩檢查下我改嘅嘢。有咩查詢,或者想隻機械人唔理啲外連,或者想隻機械人成版唔好掂,請睇呢版簡明嘅問答頁。我改咗呢啲外連:

如果隻機械人有錯,請睇問答頁嘅指示。

唔該晒!—InternetArchiveBot (報告軟件缺陷) 2019年2月13號 (三) 04:05 (UTC)

對外連結有變 (2019年2月)

各位編輯仝人:

我啱啱救返淡米爾文上面嘅 1 個對外連結。麻煩檢查下我改嘅嘢。有咩查詢,或者想隻機械人唔理啲外連,或者想隻機械人成版唔好掂,請睇呢版簡明嘅問答頁。我改咗呢啲外連:

如果隻機械人有錯,請睇問答頁嘅指示。

唔該晒!—InternetArchiveBot (報告軟件缺陷) 2019年2月19號 (二) 11:07 (UTC)

對外連結有變 (2020年3月)

各位編輯仝人:

我啱啱救返淡米爾文上面嘅 2 個對外連結。麻煩檢查下我改嘅嘢。有咩查詢,或者想隻機械人唔理啲外連,或者想隻機械人成版唔好掂,請睇呢版簡明嘅問答頁。我改咗呢啲外連:

如果隻機械人有錯,請睇問答頁嘅指示。

唔該晒!—InternetArchiveBot (報告軟件缺陷) 2020年3月28號 (六) 00:51 (UTC)

Return to "淡米爾文" page.