Talk:父親節

進行緊嘅討論

對外連結有變 (2019年2月)

各位編輯仝人:

我啱啱救返父親節上面嘅 4 個對外連結。麻煩檢查下我改嘅嘢。有咩查詢,或者想隻機械人唔理啲外連,或者想隻機械人成版唔好掂,請睇呢版簡明嘅問答頁。我改咗呢啲外連:

如果隻機械人有錯,請睇問答頁嘅指示。

唔該晒!—InternetArchiveBot (報告軟件缺陷) 2019年2月13號 (三) 05:54 (UTC)

文章連結留底時出錯 (2020年3月)

你好。留底期間,檔案庫話有啲網站搞唔到。 以下係有問題嘅對外連結同埋錯誤訊息。

呢個係唯一一次通知,因為我唔會再嘗試幫呢啲對外連結留底。

唔該晒。—InternetArchiveBot (報告軟件缺陷) 2020年3月28號 (六) 01:50 (UTC)

對外連結有變 (2020年3月)

各位編輯仝人:

我啱啱救返父親節上面嘅 4 個對外連結。麻煩檢查下我改嘅嘢。有咩查詢,或者想隻機械人唔理啲外連,或者想隻機械人成版唔好掂,請睇呢版簡明嘅問答頁。我改咗呢啲外連:

如果隻機械人有錯,請睇問答頁嘅指示。

唔該晒!—InternetArchiveBot (報告軟件缺陷) 2020年3月28號 (六) 01:50 (UTC)

返去版面「父親節」。