Talk:聖馬丁島

加討論
進行緊嘅討論

建議改名

「聖馬丁」三字好明顯係普通話譯名。Saint Martin個名喺香港嘅粵語界通用「聖馬田」個名,加上個名同原文發音相差唔遠。我建議用「聖馬田島」個名更加接近原文發音。--PQ77wd (傾偈) 2019年10月20號 (日) 06:57 (UTC)

噉原文係乜嘢文先?法文,荷蘭文定英文?SC96 (傾偈) 2019年10月20號 (日) 11:13 (UTC)
原文係有幾個。喺當地嘅北屬領土寫嘅係法文嘅「Saint-Martin」,南邊嘅領土寫嘅係荷蘭文嘅「Sint Maarten」,不過查過下「Maarten」嘅荷蘭文發音同英文嘅一樣,都係讀「Martin」呢個((聽清楚開頭兩個讀音));而法文嘅「Martin」讀音都同英文嘅一樣,所以譯「聖馬田」個名同原文相差唔遠。而且出面嘅星島日報同壹讀都用過「聖馬田」嘅譯名(星島日報壹讀蒙難桃園: 聖馬田)。我唔單止建議呢篇嘢搬,甚至三個原文都要喺篇嘢寫清楚。--PQ77wd (傾偈) 2019年10月22號 (二) 03:19 (UTC)
返去版面「聖馬丁島」。