User:Luigi Salvatore Vadacchino/Sandbox

唔爆佢鑊唔得:雖然我脫離中維好耐,但至今重同中維識嘅老友來往,有啲重係管理員。之前呢兜友提咗個request,諗住應聲幫下啫,無promise過任何嘢。中維啲老友見我難得返中維喐動下,佢哋透過維基以外嘅聯絡方式同我講,咪理呢條友,佢嗌人寫嘅文章,好似啲人物,佢哋問過意大利啲人,無人識,當地都無咩人知,佢就係要製造多語言嘅局面,令人好難提刪,即是英文版,都係今年四月先有。佢嗌人寫嘅電臺,連印第安語言都有,望住嗰迾語言版本,真係壯觀。鬼唔知係佢手筆?而且佢就關心你喺中維、粵維有無開文章,至於文章質素佢唔理,大家話係咩諗頭喇。我就話,本住善意推斷,亦諗到既然難提刪,噉就好手尾啲,寫埋浄低文章,咪咁肉酸,先理下佢,寫埋浄低啲嘢。點鬼知你滷味,幾日唔得閒,今日放假上來一睇有留言,講咩「you have to apologize」、「I have commitments」,咩口氣啊?算阿幾啊?我唔係日日都上來寫嘢,我都有自己文章寫,畀佢嗰啲噉嘅嘢掗晒時間囉喎!自己行爲本身唔妥,重阿知阿唑,唔火滾就假!呢條友,成個社群,大家咪理!抵制呢種現象先係!--S7w4j9 (傾偈) 2015年7月4號 (六) 07:45 (UTC)