Yaukasin,早晨!食咗飯未?歡迎加入粵語維基百科

你知唔知更新

  2016年10月19號頭版你知唔知?專欄已經換畫咗喇。你新寫或擴寫篇文章「2012末日預言」嘅事實獲選亮相。當篇文喺頭版度出現嗰陣,歡迎你可以去睇下有多下點擊 睇下點做實時去睇每日總計。最後,如果你日後見到得意益智嘅新文章之事實,請你喺「你知唔知?」對話頁度推舉。夾埋呢篇,你總共有1篇文章喺呢欄度亮過相。

--Shinjiman 2016年10月19號 (三) 02:57 (UTC)

Your feedback matters: Final reminder to take the global Wikimedia survey

(Sorry to write in Engilsh)

你知唔知更新

  2017年5月3號頭版你知唔知?專欄已經換畫咗喇。你新寫或擴寫篇文章「楊文蔚」嘅事實獲選亮相。當篇文喺頭版度出現嗰陣,歡迎你可以去睇下有多下點擊 睇下點做實時去睇每日總計。最後,如果你日後見到得意益智嘅新文章之事實,請你喺「你知唔知?」對話頁度推舉。夾埋呢篇,你總共有2篇文章喺呢欄度亮過相。

--Shinjiman 2017年5月3號 (三) 01:07 (UTC)