Wikipedia:非自由內容使用準則

基於維基媒體基金會2007年3月23號版權政策相關決議,呢份文件係粵文維基百科嘅豁免原則政策(EDP)。

理據

編輯
 • 支持維基百科創作永久性嘅自由內容嘅使命,畀所有用戶可以用任何媒介唔受限制噉分發、修改同使用。
 • 將法律風險降到最低:透過限制非自由內容嘅份量,同埋使用比美國公平使用法律更嚴格嘅非自由內容使用準則。
 • 促進非自由內容嘅謹慎使用,來到支持發展一個高質素嘅百科全書。

政策

編輯

其他嘅非自由內容,包括所有受版權限制嘅圖、聲同片,以及係其他無自由內容協議嘅媒體檔案,要符合晒以下全部10個準則先可以喺粵文維基百科道用。

 1. 無自由內容可以替代。要喺無相等自由內容可用或可製作,先至可以用非自由內容。
 2. 尊重作品嘅商機。非自由內容嘅使用方式要無法取代原本受版權保護材料嘅市場用途。
 3. 有限使用:
  1. 最少數量使用。一項非自由內容就可以表達到嘅重要信息,唔可以多過一項。
  2. 最低限度使用。用一部分就夠嘅話,唔好用曬成份完整嘅非自由內容。可以透過降低解像度/保真度/位元速率以滿足呢項要求。
 4. 事前發表。非自由內容要由版權持有者喺維基百科外出版或公開展示過。
 5. 內容。非自由內容要符合維基百科嘅內容標準,並且要係百科全書式嘅內容。
 6. 特定媒體政策。非自由內容要符合維基百科針對特定媒體類型嘅政策。
 7. 至少一篇文章。非自由內容要至少喺一篇文章道用。
 8. 語境重要性。非自由內容要對讀者理解文章主題有重要作用,且缺乏其會妨礙理解。
 9. 場合限制。非自由內容淨係可以喺主名空間嘅文章道。
 10. 媒體描述版。媒體描述版道要有以下內容:
  1. 原本受版權保護材料嘅來源。可以嘅話最好加埋版權持有者嘅身分同版權年份。
  2. 一個機讀(machine-readable)版權標籤。
  3. 為每篇用到份非自由內容嘅文章提供獨立嘅機讀公平使用理據。

本地施行嘅檢視

編輯

考慮因素

編輯