Wikipedia talk:騷擾

進行緊嘅討論

拙劣翻譯

呢一版到目前為止已經翻譯咗嘅段落質素不敢恭維,喺成版完成之後必須要同英文原文核對。譬如第1小節個標題就係錯嘅。--Roy17 (傾偈) 2018年9月14號 (五) 00:51 (UTC)

Return to the project page "騷擾".