伯羅邦尼斯之戰

伯羅邦尼斯之戰(Peloponnesian War)係以雅典為首嘅提洛同盟同以斯巴達為首嘅伯羅邦尼斯聯盟之間嘅一場戰爭。呢場戰爭由前431年一直持續到前404年,期間兩邊停戰過幾次,最後斯巴達贏咗。

Peloponnesian war alliances 431 BC.png