「ISO」跳轉到呢度。想搵其他用法,請睇「ISO (搞清楚)」。

國際標準化組織ISO)係負責制定全球通用嘅國際標準嘅非政府組織,1947年開張,總部喺瑞士日內瓦

國際標準化組織