地球物理暨氣象局

地球物理暨氣象局粵拼dei6 kau4 mat6 lei5 kei3 hei3 jeung6 guk6葡文Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos縮寫SMG,簡稱澳門氣象局或者氣象局(只限澳門);以前叫地球物理暨氣象台(簡稱氣象台),係澳門特別行政區政府屬下嘅局級部門,隸屬澳門運輸工務司。氣象局負責澳門氣象觀測、地震空氣成分同質量監察等工作,負責向公眾同私人實體發出氣象方面警告。佢屬於世界氣象組織、亞太經濟暨社會委員會屬下嘅颱風委員會同珠江三角洲氣象服務組成員。

總部 編輯

澳門氣象局總部喺大潭山東部,佔地超過三千平方公尺,樓高三層,大樓西側有一座高四十公尺嘅氣象雷達塔

職責 編輯

  • 保持同發展監察系統以及資訊體系,專門負責向公共同私人實體發出氣象方面嘅惡劣天氣通告
  • 促進並負責有關研究同人員嘅培訓
  • 向澳門特別行政區同國際上嘅社會經濟參與人提供服務;
  • 促進國際關係同合作關係之發展。

監測站 編輯

氣温監測站 編輯

工作範圍 編輯

氣象服務 編輯

氣象中心每日24小時工作,向公眾發放最新天氣消息,包括最高同最低氣溫、分區氣溫、相對濕度降雨量潮汐資料、紫外線指數、風速氣壓等資訊。同時,亦會預測未來7日天氣概況。有惡劣天氣嗰時,會因應情況而發出唔同嘅天氣警告信號,提醒市民做好相應措施。

航空氣象 編輯

航空氣象中心喺澳門國際機場,專責為機場有關用戶提供24小時氣象服務。

地震監察 編輯

氣象局會監察澳門附近地方有無地震。

歷任負責人 編輯

主權移交前 編輯

主權移交後 編輯

  1. 馮瑞權(首任局長,1999年12月20號-2017年8月24號)
  2. 梁嘉靜(原副局長,馮瑞權辭職後暫代局長,2017年8月25號-2017年9月19號)
  3. 譚偉文(兼任環境保護局局長,2017年9月20號-2018年9月19號)
  4. 鄧耀民(代局長,原氣象處代處長及代副局長,2018年9月20號-2019年3月19號)
  5. 梁永權(2019年3月20號-)

參考 編輯