「IQ」跳轉到呢度。想搵音響器材,請睇「IQ (音響)‎」。

情緒智能英文emotional intelligence)係多元智能理論人類智能嘅其中一種,指一個人理解同辨識(自己同第啲人嘅)情緒嘅能力。

量化嘅情緒智能就叫情緒商數英文emotional intelligence quotient,簡寫EQ)。