Khan)係一個起源於歐亞大陸中部或東部草原嘅遊牧部落嘅歷史銜頭,指酋長或統治者。而史上最出名嘅汗係13世紀蒙古帝國成吉思汗

睇埋