Wikipedia:點樣睇生物分類框How to read a taxobox
澤瀉目
澤瀉目
澤瀉目
物種分類
植物界 Plantae
門(Divisio): 被子植物門 Angiosperms
單子葉植物綱 Monocots
澤瀉目 Alismatales

澤瀉目Alismatales) 係單子葉植物嘅一個目,有13個科。