Field),又叫農田田地,係農業入面專門劃出用嚟種農作物嘅一笪耕地

向日葵田
小麥田

編輯

甲骨文田多數係指打獵嘅地方或者去打獵,即係田狩

引伸 編輯

「田」之後亦引伸其他物產,好似鹽田咁。

睇埋 編輯