Percent粵拼poe6 sen1),又或者叫巴仙baa1 sin1百分比百分率或者百分數,係種表達比例或者分數數值嘅方法,將一個數分成100份然後計佔幾多份,通常會用到符號%表達,亦可以用幾成幾來表達(例如14%即係一成四,39%即係三成九)。

例子 編輯

  •  
  •  
  •  
  •