「KN」跳轉到呢度。想搵其他用法,請睇「KN (搞清楚)」。

,符號 kt,係一個航海航空速率單位,就等於船隻或飛機每小時所航行嘅海哩數。1節嘅速度即係每小時1 海里(nm/h)或者每秒0.514公尺(m/s)或者每小時1.852公里(km/h)。