「Ruby」跳轉到呢度。想搵程式語言,請睇「Ruby程式語言」。

紅寶石粵拼hung4 bou2 sek6)係紅色嘅寶石,係其中一隻剛玉(即係氧化鋁)礦物。佢帶紅色係因為佢有元素。天然嘅紅寶石係好少見,不過用Verneuil process就可以用人工方法,好平咁整紅寶石出來。其他寶石級嘅剛玉重有藍寶石。佢,藍寶石,祖母綠同埋鑽石合稱四大寶石。

未加工嘅原紅寶石
切割咗嘅紅寶石