雙複數乘法表
× 1 i j k
1 +1 i j k
i i −1 k j
j j k +1 i
k k j i −1

雙複數係擁有以下形式嘅超複數

線性表示法 編輯

喺雙複數 中,請注意由於ij=k,所以 。 噉就映射

 

係一個以2x2嘅複數矩陣組成嘅雙複數嘅線性表示方式。

例如,ik = i(ij) = (ii)j = −j嘅線性表示法係

 

請注意呢個代數矩陣同其他代數矩陣嘅分別係:呢個代數矩陣係一個可交換嘅代數矩陣。