I/Oinput/output)喺電腦科學上係指一個資訊處理系統(例如係一部電腦)同外界之間嘅通訊輸入input)係指個系統收到嘅訊號,而輸出output)係指個系統傳出去嘅訊號。