ABC群島係對加勒比海委內瑞拉對出,屬尼德蘭王國嘅三個島嘅總稱,分別係:

ABC群島嘅位置
ABC群島

因為呢三個島嘅荷蘭話名字頭,分別係A、B、C,所以就合稱ABC群島