Christian Dior,舊時譯姬仙帝婀1905年1月21號1957年10月23號)係法國時裝設計師,最出名係開咗個用自己名嘅高級時裝牌子Christian Dior

有Christian Dior嘜頭嘅士擔