Help:越南文嘅國際音標讀音

輔音
  國際音標   例字 粵語接近音
ʔ anh(零聲母之前)
ɓ ba [1]
c chè [2]
ɗ đi [3]
f ph
h hàng
j y; mai
k cô, kem
l là
m mai
n nam
ɲ nhà 似[ŋ]加[j]:聲音[seŋjɐm]
ŋ ngam; nghe
p đáp 鴨(韻母)
s xa
ʂ sao
t tây
thầy
ʈʂ tra
v v[4]
w u; oanh
x khô
ɣ ga;ghế
z da;già [5]
ʐ ra [6]
元音
國際音標 例字 粵語接近音
ă ăn; anh; ay; đau
a ba [7]
e v
ɛ xe
ə̆ ân; bênh
ɤ bơ
i khi; quy
ɯ tư
o cô
ɔ có; xoong
u ru
vn, bia
ɯə xương, chưa
uống, mua
聲調
國際音標 例字 粵語接近音
a ə a(北[˧],南[˧] 第三聲
â ə̂ à(北[˨˩],南[˨˩] 第四聲
ǎ ə̌ á(北[˧˥],南[˧˥]
a᷉ ə᷉ (北[˧˩],南[˧˩˧] 南方音似第二聲
ǎˀ ə̌ˀ ã(北[˧ˀ˥],南[˧˩˧] 南方音似第二聲
âˀ ə̂ˀ (北[˧ˀ˩ʔ],南[˨˧] 南方音似第五聲
ə́k[8] ấc(北[˧˥],南[˧˥]
ə̀k[8] ậc (北[˩],南[˩] 第四聲
  1. 或者讀[ʔb]
  2. 或者讀[t͡ɕ]
  3. 或者讀[ʔd]
  4. 南方俗音讀[j]。
  5. 南方音讀[j]。
  6. 北方音讀[z],南方音讀[ɹ]或者[ʐ]。
  7. 有人讀[æ]。
  8. 8.0 8.1 入聲嘅聲調得兩個。