MediaWiki:Blockedtext

你嘅用戶名或者IP地址已經俾人封咗。

呢次封鎖係由$1所封嘅。 俾咗嘅原因係$2

  • 呢次封鎖嘅開始時間係:$8
  • 呢次封鎖嘅到期時間係:$6
  • 被封鎖者:$7

你可以聯絡 $1 或者其他嘅管理員討論呢次封鎖。 除非你已經響你嘅戶口喜好設定入面設定咗有效嘅電郵地址,否則你係唔可以用「寄信畀佢」嘅功能。當設定咗一個有效嘅電郵地址之後,呢個功能係唔會被封鎖嘅。 你現時嘅IP地址係 $3 ,而個封鎖ID係 #$5。 請喺你嘅查詢都註明以上封鎖嘅資料。