My當奴》係香港商業電台叱咤903嘅節目,主持係Donald

播放時間

編輯

《My當奴》屬於代班節目,所以係無固定播放時間。根據商台官方網頁,節目播出時間如下:[1]

日期 時間 暫代 備註
2018年3月11號 19:00–21:00 《生活日常》
2018年4月13號至14號 01:00–02:00 《廣東爆谷》
2018年5月15號 21:00–23:00 《禮爺駕到》
2018年6月11號 21:00–23:00 《禮爺駕到》
2018年6月30號 10:00–11:00 《西加航空》
2018年7月31號 21:00–23:00 《禮爺駕到》
2018年8月4號 10:00–11:00 《西加航空》
2018年9月16號 19:00–21:00 《國語類》
2018年9月16號至17號 23:00–02:00 《短期租約》
2018年11月26號 21:00–22:00 《雲妮鍾情》
2019年1月10號 01:00–02:00 《廣東爆谷》
2019年4月20號 01:00–02:00 《廣東爆谷》
2019年6月6號 21:00–23:00 《雲妮鍾情》
2019年9月8號 19:00–21:00 《咆哮山莊》
2019年10月17號 20:00–21:00 《生活日常》
2019年10月21號 16:30–17:00 《一位呀唔該》
2019年11月6號 01:00–02:00 《廣東爆谷》
2019年11月20號至21號 16:30–18:00 《一位呀唔該》
2019年12月9號 16:30–18:00 《一位呀唔該》
2020年1月28號 01:00–02:00 《一個鍾說》
2020年2月18號 01:00–02:00 《一個鍾說》
2020年2月20號 21:00–23:00 《廣東爆谷》
2020年6月24號 21:00–23:00 《廣東爆谷》
2020年8月14號 19:00–20:00 《宇宙船》
2020年9月8號至9號 01:00–02:00 《失眠藥》
2020年10月6號 21:00–23:00 《廣東爆谷》
2020年12月8號 21:00–23:00 《廣東爆谷》
2021年1月13號 19:00–20:00 《宇宙船》
2021年2月3號 01:00–02:00 《失眠藥》
2021年2月13號 19:00–20:00 《宇宙船》
2021年3月14號至15號 23:00–02:00 《短期租約》
2021年6月16號 01:00–02:00 《失眠藥》
2022年2月20號 18:00–19:00 《Mali Mali Home》
2022年3月13號 18:00–19:00 《Mali Mali Home》
2022年6月25號、7月2號 10:00–11:00 《西加航空》
2022年6月26號、7月3號 16:00–18:00 《韓曜日》
2022年12月24號 10:00–11:00 《西加航空》
2023年8月28號至9月1號 14:00–15:00 《知薰E》

睇埋

編輯

參考

編輯
  1. My當奴重溫網頁