I/O

(由Output跳轉過嚟)

I/O(全名 input/output)喺電腦科學上係指一個資訊處理系統(例如係一部電腦)同外界之間嘅通訊

  • Input(又或者叫輸入)係指個系統收到嘅訊號,而
  • Output(又或者叫輸出)係指個系統傳出去嘅訊號。

I/O 同系統之間嘅分界叫做介面

睇埋