Talk:廣府話

最新留言:3 年前由Henry Wong ts喺主題ɛː 同 e 係ng,k 尾前對立度留言

唔好意思,白话唔可以打号为广东话,历史内白话使用咗畀大陆正常人的说话,又是成为普通话 ——之前未簽名嘅留言係由173.52.163.180 (留言貢獻) 響2013年1月21號加嘅。

ɛː 同 e 係ng,k 尾前對立

編輯

我想問此對立的證據係邊度?

每個描述粵語音韻嘅論文都冇提到長同短e係軟顎音前對立 Henry Wong ts (傾偈) 2020年9月14號 (一) 09:15 (UTC)回覆

返去版面「廣府話」。