Template:中國地名變遷

中國地名變遷
建置 {{{建置}}}
現名 {{{現名}}}

呢個模用來填中國某個地方嘅歷代政區名,請查好資料後再填。下面係個模嘅原碼,黐去文章度填咗就得。其中建置、現名係必填,其他唔填唔顯示。

{{中國地名變遷
|建置 = 政區設立年份
|現名 = 而家叫咩名
|神話 = 喺中國神話中嘅名
|夏 = 
|商 = 
|周 = 
|春秋 = 
|戰國 = 
|秦 = 
|漢 = 
|西漢 = 
|新 = 
|東漢 = 
|三國 = 
|晉 = 
|西晉 = 
|東晉 = 
|十六國 = 
|南北朝 = 
|隋 = 
|唐 = 
|五代十國 = 
|宋 = 
|北宋 = 
|遼 = 
|南宋 = 
|金 = 
|西夏 = 
|元 = 
|明 = 
|清 = 
|民國 = 
|滿洲國 = 
|國共內戰 = 
|共和國 = 
}}