Template:是日靚畫


睇埋:Wikipedia:是日靚畫

陳列室

文字式

是日靚畫

毛澤東舊居遺址

毛澤東舊居遺址中國廣東省廣州市嘅一間名人故居,喺越秀區廟前西街36號。曾經喺1925~1926年做過毛澤東嘅故居。

圖片來自:WKDx417
舊圖 - 更多正圖...

短式

是日靚畫

毛澤東舊居遺址

毛澤東舊居遺址中國廣東省廣州市嘅一間名人故居,喺越秀區廟前西街36號。曾經喺1925~1926年做過毛澤東嘅故居。
幅圖來自:WKDx417
舊圖 - 更多正圖...

單欄式

毛澤東舊居遺址

毛澤東舊居遺址中國廣東省廣州市嘅一間名人故居,喺越秀區廟前西街36號。曾經喺1925~1926年做過毛澤東嘅故居。

圖片來自:WKDx417
舊圖 - 更多正圖...

單行式

毛澤東舊居遺址

毛澤東舊居遺址中國廣東省廣州市嘅一間名人故居,喺越秀區廟前西街36號。曾經喺1925~1926年做過毛澤東嘅故居。

圖片來自:WKDx417
舊圖 - 更多正圖...

修改

  • 響呢度修改陳列室。
  • 響呢度修改裏面啲嘢。
  • 響呢度修改裏面啲格式。