Template:校對


用法

{{校對}}

放咗呢個模嘅文都會歸入Category:需要校對嘅文章
呢個模同翻譯校對嘅分別係呢個冇引原文.
成篇翻譯過但係仲需要改善嘅可以用呢個.