DOI:{{{id}}}

模解[] [] [] []

呢個模用來產生連到數碼物件識別號(DOI)嘅標準外連。用法好簡單,噉填:

{{doi|10.1016/j.coi.2004.08.001}}

然後就會產生噉樣嘅外連:

DOI:10.1016/j.coi.2004.08.001

呢個外連係DOI嘅標準外連格式。

睇埋