Wikipedia:封禁政策可能解做:

  • Wikipedia:封鎖政策,係一個針對用戶防止編輯嘅技術手段。
    • 響粵語維基百科呢度,用WP:BPWP:BLOCK或者用直接嘅維基連
  • Wikipedia:禁制政策,係一個針對用戶禁止編輯某個或多個版嘅一種手段,係有社群嘅共識;但唔代表嗰位用戶會被封鎖。
    • 響粵語維基百科呢度,用WP:BAN或者用直接嘅維基連