Wikipedia:撮要風格

Walnut.png 一句講嗮:
  • 一段越寫越長,可以搬啲細節過專版,留低啲撮要同連結。
  • 每段撮要用模{{主文|<題>}}開頭
  • 開版專題時,要喺編輯總結連返去原文,保持編輯紀錄

維基文通常會越寫越長,但太長嘅文唔係幾好讀;而一篇文通常會有幾段相關又獨立嘅專題。當一段長到可以自成一文,我哋可以開新版來裝啲詳細資料,留低撮要同埋去專題文嘅連結。