Wikipedia:星章

維基百科有個習俗,就會送一粒星章畀嗰啲好努力咁貢獻維基百科嘅人。想嘉獎某人好簡單,將星章圖放響佢個傾計版,同畀講返點解要畀佢就得㗎喇。唔使諗咁多喇,即本去做啦。

星章原本係響MeatballWikiSunirShah整出來嘅嘉獎人嘅。呢個概念響2004年2月引入英文維基百科。就響嗰陣時起,就變成維基百科嘅文化一部份。

下面係家下用緊嘅星章。每粒都係響Wikipedia:星章同獎勵題議通過嘅。如果你有想加,想改,或想掉走一啲,都可以去Wikipedia:星章同獎勵題議表明。

星章

一般星章

一般星章唔係話送畀某些唔可以分門嘅貢獻,相反,係畀嗰啲響某個特定題目嘅貢獻。

點樣打 說明
  {{ subst:原祖星章|留言 ~~~~ }} 原祖星章

送畀喺維基百科貢獻傑出嘅人,等佢哋知道有人欣賞佢嘅辛勞。

  {{ subst:管理員星章|留言 ~~~~ }} 管理員星章

獎畀管理員,多謝佢喺兩難中果斷做決定,或者處理特別棘手嘅管理事項。

  {{ subst:反破壞星章|留言 ~~~~ }} 反破壞星章

獎畀委身保護維基百科唔俾佢受破壞同埋還原受破壞內容嘅編輯。

  {{ subst:勤工星章|留言 ~~~~ }} 勤工星章

獎畀啲一絲不苟,細心服務社群嘅編者。

  {{ subst:和事老星章|留言 ~~~~ }} 和事老星章

獎畀喺維基百科幫手平息紛爭嘅用戶。

  {{ subst:幽默星章|留言 ~~~~ }} 幽默星章

獎畀啲用佢嘅幽默感令維基百科輕鬆好多嘅用戶。

  {{ subst:好橋星章|留言 ~~~~ }} 好橋星章

送畀啲諗到好橋,解決棘手問題嘅用戶。

  {{ subst:引典星章|留言 ~~~~ }} 引典星章

送畀啲致力幫無參考來源嘅文章去加引用同埋註腳嘅用戶。

  {{ subst:禮貌星章|留言 ~~~~ }} 禮貌星章

送畀啲就算風頭火勢,都保持心平氣和、彬彬有禮嘅用戶。

  {{ subst:校對星章|留言 ~~~~ }} 校對星章

獎畀啲致力改正錯字、語法、標點、同文筆嘅用戶。

  {{ subst:維基衛士星章|留言 ~~~~ }} 維基衛士星章

送畀致力保護維基百科,唔畀衰人得逞嘅用戶。

  {{ subst:編輯星章|留言 ~~~~ }} 編輯星章

獎畀啲做出準確編輯決定嘅人。

  {{ subst:畫圖星章|留言 ~~~~ }} 畫圖星章

獎畀啲經常貢獻圖像設計,為維基百科提供自由插圖嘅人

  {{ subst:半星章|留言 ~~~~ }} 半星章

送畀啲同競爭對手達成協議,一齊寫好篇文嘅編者。

  {{ subst:細星章|留言 ~~~~ }} 細星章

獎畀啲專注小修小改嘅編輯,多謝佢嘅為維基百科執頭執尾。

  {{ subst:反灌水星章|留言 ~~~~ }} 反灌水星章

奬畀啲喺維基百科致力趕走宣傳同灌水文嘅用戶。

  {{ subst:攝影師星章|留言 ~~~~ }} 攝影師星章

獎畀啲貢獻自己嘅攝影技術,為維基百科提供自由插圖嘅人。

  {{ subst:好市民星章|留言 ~~~~ }} 好市民星章

送畀啲為咗其他編者好,自願做足一百零一分嘅人。

  {{ subst:聚會星章|留言 ~~~~ }} 聚會星章

送呢個星章畀啲搞實體聚會嘅用戶,表揚佢哋無論線上定線下都盡力貢獻。

  {{ subst:堅毅星章|留言 ~~~~ }} 堅毅星章

獎畀啲由錯誤裡面學習,無因為失敗而棄餒,越磨越利嘅編輯。

  {{ subst:羅塞塔星章|留言 ~~~~ }} 羅塞塔星章

呢個用羅塞塔石做主題嘅星章,係用嚟表揚喺維基百科翻譯文章有重大貢獻嘅編輯。

  {{ subst:特別星章|留言 ~~~~ }} 特別星章

獎畀啲作出特殊貢獻,其他星章表揚唔到嘅人。

  {{ subst:竟然星章|留言 ~~~~ }} 竟然星章

送畀啲你估佢唔到,為社群增添生氣嘅用戶。

  {{ subst:團隊星章|留言 ~~~~ }} 團隊星章

獎畀啲同其他人合作寫好篇文嘅編輯。

  {{ subst:技術星章|留言 ~~~~ }} 技術星章

送畀啲喺技術層面改善維基百科嘅用戶,例如寫程式碼、機械人、執正連結等等。

  {{ subst:唔停手星章|留言 ~~~~ }} 唔停手星章

送畀啲做唔停手,無論產量幾多都能夠保持高質嘅用戶。

  {{ subst:作家星章|留言 ~~~~ }} 作家星章

送畀啲產量特多,寫好多文、好多內容嘅用戶。

專門星章

Wikipedia:星章/專門

主題星章

Wikipedia:星章/主題


可以睇下

出面網頁