Wikipedia talk:唔好話個茶煲黑

There are no discussions on this page.

Pot calling the kettle black呢個英文諺語譯做「唔好話個茶煲黑」個意思好似唔係出,始終中西文化唔同,照字繙不如跟意思繙(就算照字繙都未繙到個Pot字)。譬如參攷英文維基繙成「五十步笑百步」或者第二尐會唔會好尐?222.166.181.179討論

諗諗.* = )< Hillgentleman||二零一一年七月一號(星期五)格林威治 08點38分16秒。>
Return to the project page "唔好話個茶煲黑".