Zpecial係香港四人男子樂隊,成員包括康聰(主音及結他手)、Tatming(低音結他手)、Mike(主結他手)、煒賢(鼓手),2009年組隊,2017年喺樂壇正式出道。

Zpecial