DJ,長稱Disc Jockey,直譯叫唱碟騎師或者唱片騎師,係種職業,專門負責播唱碟音樂,場合可以係廣播電台嘅點唱節目,又可以喺派對或者其他表演活動。廣義上,DJ個意思會引申到電台節目主持人。

DJ