sin6英文good / benevolence)係嘅相反,指一啲道德上被認為係理想嘅特性。

耶穌基督亞伯拉罕宗教中經常被視為無限良善同埋嘅化身。

睇埋 編輯