Euro coins and banknotes.jpg

現金英文cash)係指以實質方式存在嘅,包括銀紙銀仔等。相對於其他有價值嘅嘢,例如貴金屬、債券等等,現金算係比較方便流通嘅物品。