(Street)係通道,穿插響周圍嘅之間,係畀公眾用嘅。街係公眾地方,係一笪,響樓側邊,畀人自由咁埋,各自活動。有啲街只係將泥壓平,但通常都會鋪啲硬嘢上去,好似石板石仔或者石屎咁。有啲鋪埋蠟青,甚至路軌,可以畀行。

英文街叫Street,來自拉丁文via strata,即係鋪過嘅路咁解。

有啲街好窄,只係啱畀行。有啲街可以畀車行,呢類亦叫做馬路