Wikipedia:點樣睇生物分類框How to read a taxobox
袋鼠
東部灰袋鼠
東部灰袋鼠
物種分類
動物界
脊索動物門
亞門(Subphylum): 脊索動物亞門
哺乳綱
亞綱 後獸亞綱
有袋類
袋鼠科

袋鼠係一種屬於袋鼠目嘅有袋類(袋鼠目嘅其他成員有小袋鼠樹袋鼠大袋鼠沙袋鼠短尾矮袋鼠:共有45種)。「袋鼠」嘅英文名(kangaroo)有時亦引伸為所有嘅有袋動物。大多數袋鼠都係澳洲嘅特產,只有少數品(例如樹袋鼠)生活喺新畿內亞

「Kangaroo」呢個袋鼠嘅英文名源自澳洲原住民 Guugu Yimidhirr 話嘅 gangurru,意思係解「唔知道」,其實只係一場誤會:約瑟夫·班克斯喺第一次航海旅行時,佢哋喺努力河(即現時庫克鎮港口)岸邊靠岸,以便修理爛咗近七個禮拜嘅船,其間佢哋發現到呢種咁古靈精怪嘅動物,所以走去問啲澳洲土著,但係由於語言唔通,將「唔知道」當做「袋鼠」嘅英文,就一直用到而家。

袋鼠屬

有三種:

  • 赤大袋鼠Macropus rufus)係現存最大嘅有袋類。赤大袋鼠生活喺澳洲中部嘅半沙漠地帶。成年雄性袋鼠嘅身長可達 2 米,體重可達90千克(200磅)。
  • 東部灰大袋鼠Macropus giganteus)雖然冇赤大袋鼠咁出名,但係東部灰大袋鼠係最常見嘅。生活喺較為肥沃嘅地區。
  • 西部灰大袋鼠Macropus fuliginosus)係三種袋鼠中最細嘅一種:成年雄性嘅體重為54千克(119磅)。生活喺澳洲西南海岸同達令河盆地。

另外有大概50種更細嘅macropods係同袋鼠有緊密關係。

 
喺「廸士尼動物王國」度養嘅袋鼠

人同袋鼠

同其他更細隻嘅有袋類種類唔同,較大隻嘅袋鼠有極強嘅適應能力,亦同人類經歷咗好幾個澳洲嘅歷史。以前歐洲新移民將嗰度嘅森林大幅削減以製造廣大嘅草原,為國內嘅綿羊提供牧地。而袋鼠都係吃草嘅,增加嘅儲蓄水位喺乾旱嘅區域,同大幅減少流浪者數字。相比之下,好多細隻嘅品種就面臨較大嘅生存威脅,數量亦較少。目前並無大規模嘅袋鼠養殖業,不過野生嘅袋鼠會被獵殺並製成狗罐頭,而依種產業一直仲有人爭拗緊。

樹熊一樣,袋鼠係澳洲最為人所知嘅動物。袋鼠同鴯鶓嘅圖案經常可以喺澳洲人胳膊外套上見到。袋鼠亦經常成為嗰度一系列玩具同紀念品嘅代表。例如商標嘅一部分Qantas,佢係澳洲規模最大嘅航空公司澳大利亞全國橄欖球同盟隊都係以袋鼠作為綽頭嘅。

天敵

喺以前,袋狼袋獅等嘅有袋類食肉動物係袋鼠嘅主要天敵,但依啲物種都經歷唔到人為或自然嘅威脅下相繼絕種。而家,人類同後期被引進嘅澳洲野狗已成為袋鼠嘅主要天敵。

保育現狀

1960年代,荔園動物園有養過袋鼠,喺香港海洋公園,以前亦有養過袋鼠,就喺現時嘅「兒童王國」嘅位置(即舊時嘅「兒童動物園」,1992年左右拆卸),香港動植物公園以前亦養過古氏樹袋鼠,係樹袋鼠嘅一種,但而家冇再養。以前有人建議養沙袋鼠,但園方就以「面積太少」為理由拒絕。

睇埋