Category:有藍連結但未鏟走內連結助手模嘅頁

如果一篇文用到{{Internal link helper}}嘅子模(例如{{link-zh}}),但同時連過去嗰篇文又經已喺粵維開咗,篇文就會自動放落爾個分類。 比如:一篇文寫咗{{link-zh|粵拼}},但係粵拼篇文經已喺粵維開咗,噉嗰篇文就會放落爾個分類。有人見到篇文喺爾個分類道,就應該將篇文入面嘅{{link-zh|粵拼}}改成[[粵拼]]。