Gram-Schmidt過程

數學入面,Gram-Schmidt過程英文Gram–Schmidt process)係喺一個內積空間入面,由一組獲得一組正交基嘅方法,喺線性代數數值分析入面都好有用。