KV-1重型坦克(俄文:Клим Ворошилов-1),係蘇聯第二次世界大戰中嘅主力重型坦克KV系列第一型。KV-1坦克有厚重嘅裝甲。德國進攻蘇聯嘅時候,KV-1坦克係少數可以擋到37同50毫米反坦克砲嘅坦克。之後仲發展出KV-2坦克

kv1坦克