Mac OS台灣麥金塔操作系統)係蘋果公司Macintosh 電腦用嘅作業系統,由1984年推出到而家,多次改版。而家最新版係 OS X 10.5.5。

家下嘅 Mac OS X 係基於 BSD 同埋 NextStep 發展而成嘅,經已支持英特爾 CPU、PowerPC CPU,以及 ARM CPU,而家最新嘅版本係 10.4.10。