Template:是日靚畫/2012/04/11

是日靚畫

1845年嘅尖沙嘴同埋官涌

官涌係香港九龍一個地方,響九龍半島嘅西岸,油麻地同尖沙嘴之間。官涌響同香港早期歷史好有關係,官涌之戰、官涌炮台都曾經響度一度出現過。家下官涌係繁盛嘅商住區。 官涌係一個民間地區,傳統上殖民地政府將官涌歸入去油蔴地,去到柯士甸道。過佐條街就歸尖沙嘴。所以官涌同油蔴地並無固定分界。地鐵通車之後,因為有佐敦地鐵站,官涌近彌敦道一帶,唔少人叫佢做佐敦。

圖片來自:HenryLi
舊圖 - 更多正圖...